Kristin Westbye
Styremedlem Informasjonspilotene

Informasjonspilotenes høringssvar- forslag til endringer i Offentlighetsloven

Kristin Westbye
Styremedlem Informasjonspilotene

Før sommeren sendte vi i Informasjonspilotene inn vårt høringssvar på forslag til endringer i Offentlighetsloven.

Forslaget har reist bust hos mange, men en kikk på høringssvarene viser også en rekke offentlige etater som støtter forslaget, eller slett ikke har noen innvendinger til det som i realiteten er en alvorlig innskrenking i retten til innsyn.

Endringsforslaget er aktualisert med departementenes innføring av nytt sak- og arkivsystem, der flere interne dokumenter skal arkiveres enn tidligere. Så langt, så godt! Men fremfor å stramme inn journalføringspraksis, fremme åpenhet og tillit til forvaltningen mener departementet at interne dokumenter bør kunne holdes helt skjult for offentligheten. Interne dokumenter som kan unntas fra innsyn skal også fjernes fra offentlig journal. At allmenheten får kjennskap til interne prosesser kan skape uønsket oppmerksomhet og debatt i offentligheten, og det kan skape forventninger om bestemte resultater i saken. Så av  bekvemmelighetshensyn for forvaltningen, ønsker man å unngå innsyn og debatt ved å holde interne prosesser helt i skjul for offentligheten. En oppsiktsvekkende argumentasjon fra en regjering som i Hurdalsplattformen programfestet  å «sikre at offentlighetsloven og prinsippet om meroffentlighet praktiseres i alle offentlige virksomheter» og stikk i strid med selve intensjonen i offentlighetsloven.

Det er vanskelig å be om innsyn i noe du ikke vet finnes.

Informasjonspilotene ber regjeringen om  å trekke lovforslaget.

Les høringssvaret vårt her:
Høring – forslag til endringer i offentleglova m.m. – innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter – regjeringen.no